Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

III Sesja Rady Miejskiej Annopol dnia 21 czerwca 2024 r.

07-06-2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję trzecią sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Annopol, 
  3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy domowej w gminie Annopol na lata 2024-2030.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Annopol za 2023 rok:
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 6. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania i podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Annopol za 2023 rok:
  1. informacja o stanie mienia, 
  2. opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o sprawozdaniu z  wykonania budżetu gminy Annopol w 2023 r.,
  3. opinia  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok 
   i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
  4. opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej 
   w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu 
   w 2023 r., 
  5. dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za  2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 10. Sprawozdania:
  1. raport o stanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Annopol za rok 2023 i efektów jego realizacji,
  2. z działalności Centrum Kultury w Annopolu za 2023 rok,
  3. z realizacji w 2023 roku działań i wskaźników wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol za lata 2018-2024,
  4. ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Annopol za 2023 r.
  5. z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Wojciech Rudziejewski - Rudziewicz

 

Powrót