Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

Zaproszenie na II Sesja Rady Miejskiej Annopol dnia 29.05.2024 r.

22-05-2024

Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.609) zwołuję drugą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 29 maja 2024r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu Senior + ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2024 r.,
  3. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Annopola.
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Annopol,
  5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  6. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady oraz określenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla Rady Miejskiej pojazdami niebędącymi własnością gminy,
  8. określenia liczby komisji stałych, ich nazwy, zakresu działania oraz liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej Annopol,
  9. powołania Komisji Rewizyjnej,
  10. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  11. ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Annopol,
 3. Wybór Przewodniczących Komisji:
  1. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – odczytanie uchwały stwierdzaj wybór,p
  2. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – odczytanie uchwały stwierdzaj wybór,
  3. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy – odczytanie uchwały stwierdzaj wybór,
  4. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – odczytanie uchwały stwierdzaj wybór.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

  Przewodniczący Rady

                                                                                            

                                                                              Wojciech Rudziejewski - Rudziewicz 

Powrót