Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

LIX Sesja Rady Miejskiej Annopol dnia 22.03.2024 r.

15-03-2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołujępięćdziesiątą dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 22 marca 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu Senior + w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z pięćdziesiątej ósmej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
  3. zmieniająca uchwałę  Nr LVII/424/23 Rady Miejskiej Annopol z dnia 28 grudnia 2023r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  4. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Annopol na lata 2024 – 2030,
  5. uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Annopol,
  6. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Annopol,
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Annopol,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Annopol,
  10. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2024 rok,
  11. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług,
  12. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych,
 5. Sprawozdania z:
  1. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za 2023 rok,
  2. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2023 rok.
  3. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 na terenie Gminy Annopol w 2023 roku,
  4. realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za 2023 rok.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Podpis Przewodniczący Rady Zenobia Jarmuła

 

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

Powrót