Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Plakat ogłaszający zapisy do przedszkola, z rysunkami uśmiechniętych dzieci i słońca, zawierający szczegóły dotyczące dat i kontaktu, w jaskrawej kolorystyce z dominującym żółtym kolorem.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ANNOPOL NA ROK SZKOLNY 2024/2025


22-02-2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola w Annopolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Zarządzenie nr 5/2024 Burmistrza Annopola z dnia 24 stycznia 2024 roku, dostępne w linku:

https://umannopol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/4742-001.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

15.02. – 23.02.2024r.

---------------------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym             

26.02. – 08.03.2024r.

27.05. – 03.06.2024r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03. – 25.03.2024r.

04.06. – 18.06.2024r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2024r.

19.06.2024r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia    

27.03. – 29.03.2024r.

20.06.– 24.06.2024r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.04.2024r.

26.06.2024r.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji w systemie elektronicznym.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA /art. 158 pkt. 6 Dz.U. 2023 poz. 900/

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wzory dokumentów dostępne są w przedszkolu lub na stronie internetowej placówki zakładka Rekrutacja 2024/2025

https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/ 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W  ANNOPOLU/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  NA  ROK  SZKOLNY  2024/2025

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dzieci 3 - 5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

 

Zasady rekrutacji

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Annopol.

 Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

 • w 1 etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
 • w 2 etapie brane są pod uwagę kryteria gminne (miejskie), uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 t.j.) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (miasta). Art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

 Wskazane kryteria to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają jednakową wartość po 10 punktów każde. 

Kryteria gminne 

 Art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 t.j.) w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

 Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym, która jest dostępna pod linkiem: https://umannopol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//1222.pdf
Są to:

 

II Kryteria gminne 

punktacja

1

 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Rodzic pracujący/studiujący, który samotnie wychowuje dziecko

10

2

Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

8

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VIII szkoły podstawowej  w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny

6

4

Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj. zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków

4

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku dokumenty /załączniki dostępne na stronie przedszkola/

 Dodatkowe informacje:

 • O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Annopol. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Annopol będzie możliwe po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Annopol.
 • Niedostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ dokumentów lub dostarczenie dokumentów niekompletnych skutkuje nie naliczeniem punktów przez Komisję Rekrutacyjną. 
 • Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
 • Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2024/2025.
 • W terminie 27.03. – 29.03.2024r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru  przedszkola /potwierdzenie woli przyjęcia/
 • W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
 • W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego /sierpień/
 • Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Przedszkolem w Annopolu

Tel.: 158613048

 

Plakat ogłaszający zapisy do przedszkola, z rysunkami uśmiechniętych dzieci i słońca, zawierający szczegóły dotyczące dat i kontaktu, w jaskrawej kolorystyce z dominującym żółtym kolorem.
Powrót