Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

LVIII Sesja Rady Miejskiej Annopol dnia 26 stycznia 2024 r.

18-01-2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje pięćdziesiątą ósmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 26 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu Senior + w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z pięćdziesiątej siódmej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podsumowanie współpracy Gminy Annopol z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej w mijającej kadencji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
  2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  4. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Andrzeja Ap. w Borowie,
  5. ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028,
  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  8. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na tata 2019-2023.
 7. Podsumowanie pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2023 rok.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

  

 

Podpis Przewodniczący Rady Zenobia Jarmuła

 

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

Powrót