Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rekrutacja do przedszkola w Annopolu na rok szkolny 2014/2015

04-03-2014

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2014/15 prowadzonyjest tylko w miesiącu marcu. Plakat

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, tj. 21 - 28 lutego).
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w II połowie 2008 roku, potwierdzają kontynuację edukacji przedszkolnej dziecka w przedszkolu również poprzez złożenie deklaracji.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Nowy formularz zgłoszeniowy, załączniki oraz inne dokumenty dotyczące naboru na rok szkolny 2014/15 znajdują się do pobrania w zakładce rekrutacja oraz w siedzibie przedszkola.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola zawarte są w Regulaminie Rekrutacji
W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci niż liczba miejsc, jakimi dysponuje przedszkole, dyrektor powołuje Komisję rekrutacyjną.
Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

Liczba oddziałów - 5

INFORMACJE DODATKOWE

W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.

 

UWAGA, RODZICE DZIECI 6 - LETNICH (ROK URODZENIA 2008)

W roku szkolnym 2014-2015 do szkoły pójdą dzieci sześcioletnie, które urodziły się między styczniem a czerwcem 2008r.
Dla dzieci 6- letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok (decyzja rodzica)
W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki.

UWAGA, RODZICE DZIECI 5- LETNICH (ROK URODZENIA 2009)

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009r.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2014/15

Harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkola

Data

Składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

21.02 – 28.02.2014 r.

Wydawanie i przyjmowanie Wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie dziecka do przedszkola

01.03 – 31.03.2014 r.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – rozpatrywanie złożonych wniosków

do 04.04.2014 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- tablica ogłoszeń w budynku przedszkola ul. Leśna 2

05.04.2014r.

Uruchomienie procedury odwoławczej – wniosek rodzica do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy (7 dni)

do 11.04.2014 r.

Pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola (5 dni)

do 16.04.2014 r.

Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej (7dni)

do 22.04.2014 r.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (7 dni)

do 29.04.2014 r.

Powrót