Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

LVI Sesję Rady Miejskiej Annopol dnia 24.11.2023 r.

17-11-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.) zwołuję pięćdziesiątą szóstą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu Senior + w Annopolu, ul. Radomska 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z pięćdziesiątej czwartej i pięćdziesiątej piątej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena działań przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta i gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok,
  4. uchylenia uchwały Nr XX/141/2008 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków  transportowych na terenie Gminy Annopol,
  5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach pożarniczych,
  6. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  7. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny 2022/2023.
 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby wymienione w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.Podpis Przewodniczący Rady Zenobia Jarmuła

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

 

Powrót