Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ANNOPOL

26-03-2013

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

Wprowadzona zostanie zbiórka odpadów komunalnych   ,,u źródła" . Oznacza to,że mieszkańcy będą zobowiązani do prowadzenia segregacji odpadów na swojej posesji.

System zakłada podział odpadów komunalnych na dwie frakcje;

frakcję suchą (tworzywa sztuczne, szkło , papier, metal, opakowania wielomateriałowe - odpady po sokach, mleku),

frakcję mokrą (resztki żywności, odpady ulegające biodegradacji i pozostałe zmieszane odpady komunalne).

Wszystkie segregowane odpady  powinny być zgniatane dzięki czemu zmniejszy się ich objętość

Dotychczasowe umowy  zawarte z firmą wywozową Remondis Sp. z o.o. zostaną rozwiązane. Gmina zorganizuje przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę będzie obsługiwała tereny wiejskie oraz  miasto.

Nieruchomości niezamieszkałe (ośrodki zdrowia, apteki, szkoły, sklepy, lokale gastronomiczne, cmentarze) obsługiwane będą w dalszym ciągu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Annopolu

Opłaty za śmieci będą liczone od osoby i wnoszone na konto gminy. Właściciele nieruchomości  będą zobowiązani  uiszczać bez wezwania  opłatę za śmieci raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie do końca miesiąca kwartału kalendarzowego, na rachunek bankowy Gminy Annopol .

-  za I kwartał do 31 marca

- za II  kwartał do  30 czerwca

- za III kwartał do  30 września

- za IV kwartał do 31 grudnia

Termin wniesienia pierwszej opłaty za miesiące od lipca do września upływa 30 września 2013r.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w tutejszym Urzędzie Miejskim, w terminie do 30 marca 2013r. deklaracji o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość .

W przypadku zmiany danych (ilości osób), będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość tej opłaty.

Stawka opłaty wynosić będzie 5,00 zł pod warunkiem, że śmiecie będą segregowane. W przypadku braku segregacji 10,00 zł od osoby miesięcznie.

W sytuacji niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie  selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym gminę.

Odpady komunalne (frakcja mokra i sucha) z terenów wiejskich oraz z zabudowy jednorodzinnej z terenu miasta odbierane będą raz w miesiącu .

Z zabudowy wielorodzinnej (bloków) frakcja mokra wywożona będzie z częstotliwością dwa razy w tygodniu. Natomiast frakcja sucha dwa razy w miesiącu.

Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przewiduje się pojemniki lub przeźroczyste, specjalnie oznaczone worki.

Przekazywanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych z ogrodów i parków nie jest obowiązkowe ze względu na charakter gminy pod warunkiem, że odpady te  zagospodarowywane są przez ich właścicieli we własnym zakresie poprzez gromadzenie i przetworzenie ich  w przydomowych kompostownikach. W przypadku braku możliwości ich kompostowania lub braku kompostownika właściciele odpadów ulegających biodegradacji zobowiązani są dostarczyć je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpady budowlane i remontowe - należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, workach BIG - BAG 1000 l lub kontenerach uniemożliwiających ich pylenie. Odpady te będzie można osobiście  dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ulicy Stępnia w godz. od 7.00-15.00 Właściciele  nieruchomości będą również mogli zamówić pojemnik na odpady - remontowe i rozbiórkowe u przedsiębiorcy (usługa dodatkowo płatna). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe (meble) będą odbierane od właściciela nieruchomości dwa razy do roku zgodnie z harmonogramem wywozu. Mogą być również bezpośrednio dostarczane  do GPSZOK  przy ul. Stępnia (teren wysypiska śmieci).

Takie odpady jak: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opony mogą być zagospodarowane  poprzez istniejący system zbierania odpadów komunalnych: placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe lub przekazywane do GPSZOK

Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego przyjętego Uchwałą Nr XXIV/396/12 z dnia 30 lipca 2012 roku Sejmiku Województwa Lubelskiego odpady komunalne kierowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszczącej się w Kraśniku.

Powrót