Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie z dnia 24.05.2023 r - I przetarg ustny nieograniczony

24-05-2023

Burmistrz Annopola zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Wymysłowie, obręb Wymysłów

 

Wykaz

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

Termin
i miejsce przetargu

1.

370

0,2834 ha

LU1K/00088886/4

Nieruchomość położona w Wymysłowie, przy drodze powiatowej nr 2709 L

Działka ma kształt prostokąta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu nieruchomość leży
częściowo w terenie oznaczonym symbolem B 24 RM, przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy  zagrodowej. Przeznaczenie dopuszczalne – tereny zabudowy usługowej.

7046,58 zł   

710,00

28.06.2023r. godz. 9:00

siedziba Urzędu Miejskiego w Annopolu ul. Rynek 1, pokój nr 8.

 

2.

372

0,2409 ha

LU1K/00093741/4

Nieruchomość położona w Wymysłowie, przy drodze powiatowej nr 2709 L

Działka ma kształt prostokąta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu nieruchomość leży
w terenie oznaczonym symbolem B 24 R M, przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej. Przeznaczenie dopuszczalne – tereny zabudowy usługowej.

 

6039,33 zł   

 610,00

28.06.2021r. godz. 10:00

siedziba Urzędu Miejskiego w Annopolu ul. Rynek 1, pokój nr 8.

 

 1. Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek vat w wysokości 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
  (Dz.U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.)
 2. Nieruchomości nie są obciążone długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi nie ma ograniczeń w ich rozporządzaniu.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie ustalonego wadium w pieniądzu do dnia  21.06.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Annopolu nr:
  37 9429 0004 2008 0005 3686 0004 z dopiskiem „Wadium na zakup działki nr …”. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na wskazane przez uczestnika konto.
 5. Wszelkie koszty  za sporządzenie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
 6. W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne , prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba, która reprezentuje w przetargu inną osobę musi okazać pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 8. Burmistrz Annopola zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 9. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu, tel. (15) 861-30-63.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Annopolu, na tablicy ogłoszeń  w Annopolu, na stronie internetowej www.annopol.info/aktualnosci/, w Biuletynie Informacji Publicznej https://umannopol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78 oraz na tablicy ogłoszeń  w Wymysłowie.

 

Klauzula informacyjna RODO znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://umannopol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=732 .

 

Annopol 22.05.2023 r.

 

Powrót