Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ANNOPOL NA ROK SZKOLNY 2023/2024

20-02-2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola w Annopolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Annopola z dnia 23 stycznia 2023 roku

 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

16.02. – 23.02.2023r.

---------------------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.02. – 10.03.2023r.

01.06. – 07.06.2023r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.03. – 27.03.2023r.

09.06. – 22.06.2023r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2023r.

23.06.2023r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.03. – 31.03.2023r.

26.06.– 28.06.2023r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.04.2023r.

26.06.– 28.06.2023r.

 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA / art. 158 pkt. 6 Dz.U. 2021 poz. 1082 ze. zm./
 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Druki deklaracji, wniosku oraz załączników dostępne są w przedszkolu lub na stronie internetowej placówki zakładka Rekrutacja 2023/2024
 
 
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W  ANNOPOLU/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024
 
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3-5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 
 
Rekrutacja do przedszkola w Annopolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Annopol
 
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego), które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, po złożeniu wniosku będą przyjęte do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Annopol. Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2017-2020) dotychczas uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Annopol mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola/ oddziału. 
 
Zasady rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.
Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Annopol.
 Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:
 •    w 1 etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
 •    w 2 etapie brane są pod uwagę kryteria gminne (miejskie), uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.
Kryteria ustawowe
Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (miasta). Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
 Wskazane kryteria to:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wskazane kryteria mają jednakową wartość po 10 punktów każde. 
 
Kryteria gminne 
 Art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.): w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.
 
 

II Kryteria gminne

punktacja

1

 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Rodzic pracujący/studiujący, który samotnie wychowuje dziecko

10

2

Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

8

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VIII szkoły podstawowej w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny

6

4

Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj. zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków

4

 Dodatkowe informacje:
 • Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Annopol. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Annopol będzie możliwe po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Annopol.
 • Niedostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ dokumentów lub dostarczenie dokumentów niekompletnych skutkuje nie naliczeniem punktów przez Komisję Rekrutacyjną. 
 • Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
 • Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.
 • W terminie 29.03. – 31.03.2023r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru  przedszkola /potwierdzenie woli przyjęcia/
 • W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
 • W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego /sierpień/
 • Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z Przedszkolem w Annopolu
Tel.: 158613048
 
 
Plakat
Powrót