Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zamrożenie cen prądu – Obowiązek złożenia oświadczenia do zakładu energetycznego

04-11-2022

Osoby uprawnione do skorzystania z podwyższonych limitów zużycia energii elektrycznej, tj. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby niepełnosprawne i ich rodziny oraz rolnicy powinni złożyć oświadczenie o posiadaniu prawa do ulgi do zakładu energetycznego.

Skorzystanie z limitu 2600 kWh (2,6 MWh) i 3000 kWh (3 MWh) dla taniego prądu wprowadza ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.
z 2022, poz. 2127).

Roczne limity w 2023 r. dla gwarantowanej ceny prądu:

  1. 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny – konieczność złożenia oświadczenia),

  2. 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej -konieczność złożenia oświadczenia),

  3. 3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina - konieczność złożenia oświadczenia).

Oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulg

Osoby uprawnione do wyższych limitów niż 2000 kWh muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego dostarczającego energię elektryczną. Nosi ono ustawową nazwę: „Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego”.

Składa się je podmiotowi uprawnionemu. Jest nim:

  1. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub

  2. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

Osoby niepełnosprawne składają oświadczenie zakładom energetycznym.
Limit 2600 kWh przysługuje osobie posiadającej:

  1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  2. orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz jej rodzinie.

Rolnik w oświadczeniu:

  1. podaje numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  2. podaje nazwę organu podatkowego, który wydał ww. decyzję,
  3. załącza kopię decyzji.

W przypadku rodzin wielodzietnych odbiorca uprawniony przekazuje zakładowi energetycznemu numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

Termin złożenia oświadczenia.

Odbiorcy uprawnieni składają oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu przesłanek, nie później niż w terminie do 30 czerwca 2023 r. W przypadku osób, które nabędą prawo do taniego prądu w 2023 r. termin wynosi 30 dni (np. od dnia otrzymania Karty Dużej Rodziny po urodzeniu trzeciego dziecka w 2023 r.).

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej.

W przypadku oświadczenia w postaci papierowej opatruje się je podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo listownie.

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Powrót