Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

20-03-2017

Dyrektor Przedszkola informuje, że rekrutacja na wolne miejsca w Przedszkolu w Annopolu na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem określonym przez Organ Prowadzący w okresie: od 20.03.2017 r. do 10.04.2017 r.

„Wniosek o przyjęcie Kandydata do Przedszkola w Annopolu na rok szkolny 2017/2018” oraz załączniki można pobrać w siedzibie Przedszkola lub ze strony internetowej Przedszkola http://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl z zakładki REKRUTACJA 2017/2018

„Wniosek o przyjęcie Kandydata do Przedszkola w Annopolu na rok szkolny 2017/2018” oraz załączniki można pobrać w siedzibie Przedszkola lub ze strony internetowej Przedszkola http://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl z zakładki REKRUTACJA 2017/2018

HARMONOGRAM REKRUTACJI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.29 KB]

Kryteria przyjęć kandydatów do Przedszkola

  1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Annopol i dzieci realizujące obowiązek szkolny.

Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Annopol można przyjąć do przedszkola, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Annopol, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:

  1. Kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe  - podstawowe:

1)    wielodzietność rodziny kandydata;

2)    niepełnosprawność kandydata;

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w pkt 1 mają jednakową wartość (10 pkt.)

Do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):

  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust.2, Ustawy z dn. 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz. 59:

I.1 wielodzietność rodziny kandydata - potwierdza oświadczenie rodzica (zał. nr 1)

I.2 niepełnosprawność kandydata – potwierdza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

I.3,4,5 niepełnosprawność jednego, dwojga rodziców rodzeństwa kandydata – potwierdza orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2016r. poz.2046 i 1948)

I.6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - potwierdza prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (zał. nr 2)

I.7 objęcie kandydata pieczą zastępczą- potwierdza dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860)  

  1. Drugi etap rekrutacyjny.

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący

II Kryteria samorządowe

punktacja

1

 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Rodzic pracujący/studiujący, który samotnie wychowuje dziecko

   10

2

Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

   8

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny

   6

4

Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj. zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków

   4

  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący:

II.1,2 Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni/szkoły albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II.3 Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny (zał. nr 3) 

II.4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

Dokumenty I.2 – I.7, II.1-II.2 przedkłada się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata

Oświadczenia o których mowa w pkt. I.1 oraz w pkt. II.3 – II.4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Powyższe dokumenty mają zastosowanie dla kandydatów z terenu Gminy oprócz kandydatów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

WAŻNE

  1. Niedostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ dokumentów lub dostarczenie dokumentów niekompletnych skutkuje nie naliczeniem punktów przez Komisję Rekrutacyjną. 
  2. W terminie 04 – 08 maja 2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
  3. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

 

Powrót