Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ANNOPOLU”

08-12-2020

W dniu 20 listopada br. dokonano odbioru projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Annopolu”, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Annopol do wymagań Polski i Unii Europejskiej tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji.

Według umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 30.07.2019r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Annopol całkowita wartość projektu wynosi 10 202 208,04zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 8 294 478,08zł, natomiast dofinansowanie projektu 5 326 349,08zł.

Zakres projektu obejmował gruntowną zmianę istniejącego układu technologicznego tzn.:

  • modernizację i/lub przebudowę istniejących obiektów technologicznych,
    budowę nowych obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną,
  • modernizację i rozbudowę istniejącego systemu oczyszczania ścieków,
  • dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.


W wyniku realizacji projektu została zapewniona odpowiednia efektywność i przepustowoś

hydrauliczna oczyszczalni dla przyjęcia ścieków dopływających siecią kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych transportem asenizacyjnym.
W ramach projektu wybudowano również gruntową mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 39,6 kWp.


Pod następującym adresem  https://oczyszczalnia.gminaannopol.pl/ zamieszczony został portal internetowy wykonany również w ramach projektu. Zawiera on szczegółowe informacje o projekcie wraz z galerią zdjęć z realizacji, formularze, aktualne taryfy, badania laboratoryjne, wzory dokumentów do pobrania, aktualne taryfy. Istnieje również możliwość zgłaszania awarii poprzez formularze zamieszczone na stronie.


Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. w branżach: technologicznej, instalacyjnej, elektrycznej i budowlanej.


Inwestycja ta stanowi kolejny, bardzo ważny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.


Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Annopolu” jest największym pod względem finansowym projektem zrealizowanym przez Gminę Annopol ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Logotypy dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Powrót