Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

18-06-2020

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Annopola – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Annopol. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się poniżej.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
 1. być osobą pełnoletnią,

 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Annopol,

 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 5. nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie Gminy Annopol wynosi 4 (cztery).
 
Informacje ważne dla osób składających oferty:
 • kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

 • rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem: (w załączeniu)

  • imienia i nazwiska,

  • adresu zamieszkania,

  • telefonu,

  • adresu e-mail,

  • oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt 1-5 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Miejsce składania ofert:
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie (pok. 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1
23-235 Annopol
z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”
 
w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.
 
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
 
Uwagi:
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl 
 
Do pobrania:
 
Powrót