Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

INFORMACJA Z POSTĘPU PRAC NAD REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ANNOPOLU”.

20-05-2020

Trwa realizacja projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Annopolu”.

Gmina Annopol na realizację powyższej inwestycji otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
 
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.
 
Planowany termin zakończenie prac to październik 2020 roku.

Inwestycja ta stanowi kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
 
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Annopol do wymagań Polski i Unii Europejskiej tj. do ochrony, zachowania i poprawy środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji.
 

Zakres projektu przewiduje gruntowną zmianę istniejącego układu technologicznego obejmującą:

  • modernizację i/lub przebudowę istniejących obiektów technologicznych,
  • budowę nowych obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną,
  • modernizację i rozbudowę istniejącego systemu oczyszczania ścieków,
  • dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.
W ramach projektu zostanie wybudowana gruntowa mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kW. oraz serwis internetowy.
 
W wyniku realizacji projektu zostanie zapewniona odpowiednia efektywność i przepustowość hydrauliczna oczyszczalni dla przyjęcia ścieków dopływających siecią kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych transportem asenizacyjnym.
 
W chwili obecnej trwają prace na budynku mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania osadu oraz zbiorniku wody technologicznej. Wybudowano dno zbiornika na zagęszczaczu grawitacyjnym osadu oraz pompownię ścieków. Trwają roboty na reaktorze biologicznym, roboty rozbiórkowe, instalacyjne i elektryczne.
 
 
Powrót