Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2016 - 2019

03-06-2015

Burmistrz Annopola informuje mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2015r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 roku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.) Rada Miejska w Annopolu dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku.

Zgłaszanie kandydatów do 30 czerwca 2015 r.

Kandydatem na ławnika może być, ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat a nie przekroczył 70 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Kto nie może kandydować:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych oraz prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
4. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
5. duchowni,
6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
7. funkcjonariusze Służby Więziennej,
8. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto ma prawo zgłaszania kandydatów na ławników:
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Karty zgłoszenia są do pobrania w pokoju Nr 11 w Urzędzie Miejskim w Annopolu.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:
1. 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona,
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Do zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć aktualny odpis z krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Annopolu pokój Nr 11 do 30 czerwca 2015 roku.


Pliki do pobrania:

ZałącznikiPunkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tel. (81) 53 50 701 ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 LUBLIN

Powrót