Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

24-01-2012

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Annopola  informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmiana
do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Annopol prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej,  prowadzonego przez Burmistrza Annopola.

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1.    Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2.    Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3.    Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4.    Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczania opłaty skarbowej - 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

 „Oświadczam, że:
1.   Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2.  Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)".

Oświadczenie powyższe powinno zawierać także:
1.   Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2.   Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy ( 01.01.2012 r.) posiadają zezwolenia
na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis
do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca 2012 roku bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

 Pliki do pobrania:

Powrót