Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Oświata

Zdjęcie Artykułu

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

02-03-2020

Dyrektor Przedszkola informuje, że rekrutacja na wolne miejsca w Przedszkolu w Annopolu na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem określonym przez Organ Prowadzący w okresie: od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 r. poz. 1737).
 • Uchwała nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 28 II 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Annopol.
 • Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Annopola z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Annopol na rok szkolny 2020/2021.
 
„Wniosek o przyjęcie Kandydata do Przedszkola w Annopolu na rok szkolny 2020/2021” oraz załączniki można pobrać w siedzibie Przedszkola lub ze strony internetowej Przedszkola http://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl z zakładki REKRUTACJA 2020/2021.
 
Plakat - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
 
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU NA ROK SZKOLNY  2020/2021:
 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego, od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Annopol, decyduje dyrektor, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne, dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałych na obszarze gminy Annopol. Dzieci 6-letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko w wieku 2,5 lat.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek  rodziców kandydata i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. 
 5. Wniosek winien być kompletny i złożony w terminie. 
 6. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.
 
KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA
 1. Pierwszy etap rekrutacyjny.
  1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Annopol i dzieci realizujące obowiązek szkolny.
  2. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Annopol można przyjąć do przedszkola, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  3. W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Annopol, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:
 
I. Kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe  - podstawowe:
 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria, o których mowa w pkt I mają jednakową wartość (10 pkt.)
 
Do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):
 
I. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust.2, Ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, ze zm.),
 
I.1 wielodzietność rodziny kandydata - potwierdza oświadczenie rodzica (zał. nr 1)
 
I.2 niepełnosprawność kandydata – potwierdza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) /Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/
 
I.3,4,5 niepełnosprawność jednego, dwojga rodziców rodzeństwa kandydata – potwierdza orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) /Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/
 
I.6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - potwierdza prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (zał. nr 2)
 
I.7 objęcie kandydata pieczą zastępczą - potwierdza dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111). /Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/
 
Drugi etap rekrutacyjny.
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący
 

II Kryteria samorządowe

punktacja

1

 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Rodzic pracujący/studiujący, który samotnie wychowuje dziecko

10

2

Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

8

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VIII szkoły podstawowej w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny

6

4

Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj. zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków

4

 
II. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący przedszkole:
 
II.1, 2 Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni/szkoły albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 
II.3 Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VIII szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny (zał. nr 3) 
 
II.4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 
Dokumenty I.2 – I.7, II.1-II.2 przedkłada się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata
 
Oświadczenia o których mowa w pkt. I.1 oraz w pkt. II.3 – II.4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 
Powyższe dokumenty mają zastosowanie dla kandydatów z terenu Gminy oprócz kandydatów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 
 
WAŻNE
 1. Niedostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ dokumentów lub dostarczenie dokumentów niekompletnych skutkuje nie naliczeniem punktów przez Komisję Rekrutacyjną. 
 2. W terminie 01.04 – 03.04.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru przedszkola /potwierdzenie woli przyjęcia/.
 3. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
 4. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.
 5. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
 6. Przydział dzieci do oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (sierpień)
 7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych), uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.
Powrót