Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Oświata

Zdjęcie Artykułu

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

28-02-2019

Dyrektor Przedszkola informuje, że rekrutacja na wolne miejsca w Przedszkolu w Annopolu na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem określonym przez Organ Prowadzący w okresie: od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm)
 • Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Annopola z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Annopola rok szkolny 2019/2020 – Załącznika nr 1 do zarządzenia.
 
„Wniosek o przyjęcie Kandydata do Przedszkola w Annopolu na rok szkolny 2019/2020” oraz załączniki można pobrać w siedzibie Przedszkola lub ze strony internetowej Przedszkola http://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl z zakładki REKRUTACJA 2019/2020
 
plakat
 
 
 
 

ZASADY PRXYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020:

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego, od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Annopol, decyduje dyrektor, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne, dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałych na obszarze gminy Annopol. Dzieci 6-letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko w wieku 2,5 lat.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek  rodziców kandydata i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Wniosek winien być kompletny i złożony w terminie. 
 5. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA

Pierwszy etap rekrutacyjny.
 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Annopol i dzieci realizujące obowiązek szkolny.
 2. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Annopol można przyjąć do przedszkola, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3.  W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Annopol, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:

Kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe  - podstawowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w pkt I mają jednakową wartość (10 pkt.)

Do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust.2, Ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zmianami),

 • I.1 wielodzietność rodziny kandydata - potwierdza oświadczenie rodzica (zał. nr 1)
 • I.2 niepełnosprawność kandydata – potwierdza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)
 • I.3,4,5 niepełnosprawność jednego, dwojga rodziców rodzeństwa kandydata – potwierdza orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046 i 1948)
 • I.6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - potwierdza prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (zał. nr 2)
 • I.7 objęcie kandydata pieczą zastępczą- potwierdza dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860) 

 

Drugi etap rekrutacyjny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący

II Kryteria samorządowe

punktacja

1

 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Rodzic pracujący/studiujący, który samotnie wychowuje dziecko

10

2

Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

8

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny

6

4

Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj. zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków

4

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący przedszkole:

 • II.1,2 Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni/szkoły albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • II.3 Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny (zał. nr 3) 
 • II.4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

Dokumenty I.2 – I.7, II.1-II.2 przedkłada się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata

Oświadczenia o których mowa w pkt. I.1 oraz w pkt. II.3 – II.4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Powyższe dokumenty mają zastosowanie dla kandydatów z terenu Gminy Annopol oprócz kandydatów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

WAŻNE

 1. Niedostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ dokumentów lub dostarczenie dokumentów niekompletnych skutkuje nie naliczeniem punktów przez Komisję Rekrutacyjną. 
 2. W terminie 02 – 05 kwietnia 2019 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru przedszkola /potwierdzenie woli przyjęcia/
 3. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
 4. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.
 5. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (sierpień)
 7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych), uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

 

Powrót