Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Oświata

Zdjęcie Artykułu

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

06-10-2020

Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników, którzy zamieszkują na terenie Gminy Annopol.

Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Annopolu ul. Rynek 1, 23-235 Annopol lub przesyła pocztą.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.
Forma załatwienia.
Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
Kwota dofinansowania:
  •  w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
  • 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (umowy zawierane po 1 września 2019 r.),
  •  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Termin załatwienia.
Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 644),
  4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 ze zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391),
  5. obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276),
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
  7. Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 
Załączniki do pobrania
 
Powrót