Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

29-05-2019

Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Wyrażenie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok w oparciu o:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
  2. sprawozdanie finansowe oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
 3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2019r,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
  4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie remontu istniejącego chodnika w m. Annopol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 78+492 do km 78+992,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701 L w m. Rachów Stary”.
 4. Sprawy różne.
 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący Komisji
 
Łukasz Babiracki
Powrót