Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

18-03-2019

Zawiadamiam, że dnia 20 marca 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie z funkcjonowaniem sportu w gminie oraz Klubów Sportowych działających na terenie Miasta Annopol.
  - spotkanie z prezesami Klubów Sportowych i nauczycielami uczącymi
  wychowania fizycznego w szkołach dotyczące realizacji zadania publicznego w
  dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy;
  - zasady dostępności miejskiego obiektu sportowego oraz szkolnych obiektów
  sportowych;
  - zapoznanie z warunkami pracy i bazą;
  - zapoznanie się ze sposobami wykorzystanie środków przeznaczonych na
  propagowanie sportu w gminie;
  - analiza sprawozdań klubów sportowych za 2018r. oraz plany i zamierzenia
  dotyczące ich dalszego funkcjonowania;
  - informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych na realizację różnych
  projektów, inwestycji np. sportowych, kulturowych, edukacyjnych i innych w
  roku 2018;
 2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Annopolu do wspólnej realizacji projektu partnerskiego ,,Włączamy się”,
  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego
  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Sprawozdania:
  a) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych w Gminie Annopol za 2018r.
  b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018,
  c) z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za 2018r.
  d) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 na terenie Gminy
  Annopol w 2018 roku,
 4. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

Przewodnicząca Komisji
/Anna Wąsik/
Powrót