Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Długopis na kartce papieru

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 16 marca 2016

11-03-2016

Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2016 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 1.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do
          klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych
          gimnazjów dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym;
 2. Sprawozdania - opinia komisji:
  1. z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa
    w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w gminie Annopol za 2015 rok,

  2. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok (ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej),

  3. za 2015 rok z realizacji zadań określonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008-2015,

  4. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy / Ośrodka Wsparcia w Annopolu za 2015 rok,

  5. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Annopol za 2015 rok,

  6. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015,

  7. z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Annopolu za 2015 rok,

 3. Sprawy różne.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                   

 Przewodnicząca  Komisji
Powrót