Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Czterdziestą sesję Rady Miejskiej Annopol

24-01-2018

Sesja odbędzie się dnia 30 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej
  Komisji Wyborczej,
 5. Ślubowanie Radnego
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania
  i ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej .
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2018r;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Sucha Wólka”.
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L w m. Grabówka”.
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2707L w m. Grabówka”.
  6. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika ze zjazdami w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga nr 777) – Piotrowice-rz.Wisła – Zabełcze – Opoka Duża – (droga nr 854) na działce nr ewid. 1233/1 od km 4+570 do km 4+ 720 (strona lewa)”.
  7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika (od km 1+965 do km 2+175 strona prawa) i zatoki autobusowej od km 1+ 555 do km 1+ 625,50 strona lewa) w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Gorzyce”.
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu.
  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
  10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
  11. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację projektu „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”;
  12. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 8. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2017 rok.
 9. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol na rok 2018.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Rady
 
Zdzisław Romański
 
Powrót