Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Dane kontaktowe


Urząd Miejski w Annopolu

ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
tel. 15 861 30 61 - Sekretariat
tel. 15 861 30 64 - Referat ds. obsługi oświaty
tel. 15 831 33 50 - Referat finansowy
tel. 66 343 06 50 - Referat Gospodarki Komunalnej

e-mail: 
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
środa: 8:00 – 16:00

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Regulamin Z biegiem Wisły 2019

REGULAMIN FESTIWALU BIEGOWEGO  - „Z biegiem Wisły” – Annopol 2019

I. Cele i założenia biegu
1. Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.
2. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Integracja i współpraca osób, które w swoim życiu stosują i propagują zdrowy tryb życia i odpowiedzialność za środowisko naturalne.

II. Organizator
Organizatorem festiwalu biegowego „Z biegiem Wisły” – Annopol 2019 jest Fundacja Baran Cycling oraz Gmina Annopol.

III. Termin i miejsce
1. Biegi odbędą się dnia 26 maja 2019 r. (niedziela) bez względu na pogodę.
2. Start i meta zlokalizowane będą na ulicy Leśnej 2, Annopol (budynek wielofunkcyjny).
3. Trasy biegowe będą wyznaczone w terenach leśnych oraz drogach osiedlowych i gminnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie jakim poinformuje wszystkich uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez stronę WWW zawodów.
5. Rozegrane zostaną następujące konkurencje:
a) dla dzieci i młodzieży
- bieg przedszkolaka – 150 m,
- bieg dla klas I-III – 400 m,
- bieg dla klas IV-VI – 800 m,
- bieg dla młodzieży – 1200 m – klasa VII, VIII SP oraz klasy III PG,
b) bieg na dystansie 5 km ( trasa przełajowa ) - bieg od 16 r.ż.,
c) bieg na dystansie 10 km ( bieg uliczny ) – bieg od 16 r.ż.,
d) nordic walking – 5 km (spacer integracyjny dla wszystkich chętnych).

6. Plan czasowy:
a) 11.00 – otwarcie zawodów,
b) 11.05 – start biegu na 5 km,
c) 11.06 – start Nordic Walking na 5 km,
d) 11.45 – start biegu na 10 km,
e) 12.50 – start biegu Przedszkolaka,
f) 13.00 – start biegu klas 1 - 3,
g) 13.05 – start biegu klas 4 - 6,
h) 13.15 – start biegu klas 7 – 8 oraz Gimnazjum.

Dekoracje – 13.30

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od 8.00 do 11.00

7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora Biegu.
8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego, za wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.

IV. Zasady uczestnictwa
1. W Festiwalu biegowym „Z biegiem Wisły” – Annopol 2019 na dystansach 5 km i 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 26 maja 2019 roku ukończyły 16 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 km/10km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym.
3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią, która musi posiadać upoważnienie.
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

V. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.protimer.pl, www.barancycling.pl i na stronie Gminy Annopol do dnia 24 maja 2019 r. Po tym dniu zapisy będą możliwe tylko w Biurze Zawodów, otwartym w dniu 26 maja od godziny 8:00-11.00 w miejscu zawodów.
2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualną ustawą oraz innymi obowiązującymi przepisami. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanie wymaganych oświadczeń oraz uiszczenie opłaty startowej.
4. Wypełnienie zgłoszenia i nie dokonanie opłaty startowej nie gwarantuje uczestnictwa w Biegach.
5. W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa wynosi:
a) 30 zł w biegu na 5 km
b) 40 zł w biegu na 10 km – płatne do 24 maja 2018 r. przelewem na konto Fundacji BaranCycling.
c) 0 zł dla pozostałych konkurencji.
d) 40 zł w biegu na 5 km i 50 zł w biegu na 10 km – płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu 26 maja 2019 r. ( dzień zawodów )
6. Opłatę należy uiścić w przelewem na konto Fundacji Baran Cycling:

PEKAO SA 68 1240 2395 1111 0010 4829 3300
w tytule przelewu podając:

Imię i nazwisko uczestnika biegu oraz dopisek 5 km lub 10 km

7. Każdy uczestnik biegu na 5 km i 10 km jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej. Dowodem uiszczenia opłaty startowej jest pojawienie się zawodnika na liście startowej (opłacone startowe), a w przypadku osób opłacających w biurze zawodów – wydanie pakietu startowego.
9. Osoby, które wniosą opłatę startową przez internet w dniu 25 maja 2019 winny posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na innego uczestnika. Opłata nie wykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie podlega zwrotowi.
11. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy, pamiątkowy medal na mecie biegu wraz z posiłkiem regeneracyjnym.

VI. Świadczenia dla zawodników
1. Oznakowana trasa (taśmy, strzałki kierunkowe, obsługa techniczna na trasie).
2. Elektroniczny pomiar czasu.
3. Pakiet startowy (woda, izotonik, baton)
4. Bufet Izo na trasie 10 km
5. Pamiątkowy medal za biegi na 5 i 10 km
6. Posiłek regeneracyjny na mecie, kawa, herbata
7. Puchary za klasyfikacje wiekowe
8. Nagrody rzeczowe za 1,2,3 miejsca w klasyfikacji wiekowej w zależności od pozyskania sponsorów


VII. Klasyfikacja
Podczas Biegów dla dystansów 5 km i 10 km prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open kobiet i mężczyzn.
2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn - 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60+
3. Klasyfikacja Drużynowa na dystansie 10 km.

Drużyna składa się z minimum 4 zawodników w tym przynajmniej jedna osoba płci przeciwnej.
Do klasyfikacji zaliczane są 4 najlepsze czasy zawodników danej drużyny.
Drużyna musi zgłosić się pod tą samą nazwą.
Nagradzamy 3 najlepsze drużyny.

4. Dodatkowa klasyfikacja dla mieszkańców Annopola.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
6. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do uczestnika chipa na wszystkich punktach kontrolnych.

VIII. Nagrody
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg na dystansie 5 km i 10 km otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi o godzinie 13.30.
3. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN na dystansie 5 km i 10 km otrzymają pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
4. Zdobywcy miejsc I, II i III w kategoriach wiekowych na dystansie 5 km i 10 km otrzymają pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów
5. Trzy najlepsze drużyny otrzymują pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
5. Nagrody w klasyfikacji OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. Ruch drogowy
Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych - skrzyżowania i inne punkty kolizyjne będą zabezpieczone przez Policję, OSP oraz służby Organizatora, które ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie wydanego numeru. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
4. Organizator zastrzega sobie, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji niniejszego biegu.
6. Ze względów bezpieczeństwa, w biegach zabroniony jest udział osób poruszających się na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
7. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm i klubów sportowych) wymagana jest standardowa rejestracja zawodników.
8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.
9. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
12. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Powrót