Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zasady udzielania pomocy

Opis usługi

 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuie:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo­ administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowoadministracyjnym lub sądowym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogęsądową,
 • nieodpłatną mediacje.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraż zabezpieczenia społecznego.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja

 
 
Nieodpłatna mediacja:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron. Na terenie powiatu kraśnickiego spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji będzie organizowanew zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną, po uzgodnieniu terminu spotkania.

 
Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są co do zasady podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Udzielanie pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 783 660 200 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiatkrasnicki.pl (adresy orazgodziny pracy punktów dostępne są w harmonogramie pracy punktów).
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u osoby prowadzącej zapisy oraz po złożeniu oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady na innych zasadach) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Obowiązki informacyjne prawnika
 
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, wówczas adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, obejmujących w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.
 
 
ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA
 
Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić anonimową ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie.
 
Ankietę należy złożyć:
 • Bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do oznakowanej skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu,w którym udzielana jest porada prawna
 • W późniejszym terminie: przesłanie listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku: Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: npp@powiatkrasnicki.pl
 • Złożyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, III piętro, pokój 309

 

 Punkty nieodpłatnych porad mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych

 

 

Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [744.69 KB]