Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zasady udzielania pomocy

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuie:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo­ administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowoadministracyjnym lub sądowym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogęsądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 
Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraż zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 
 
Na czym polega nieodpłatna mediacja na etapie przedsądowym
 
Nieodpłatna mediacia na etapieprzedsqdowym obeimuie:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przedmediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organe wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
Na terenie powiatu kraśnickiego nieodpłatna mediacja dostępna będzie w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 
Informacje pod nr tel. 783 660 200 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00.
 
 
Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są co do zasady podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
 
Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 783 660 200 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiatkrasnicki.pl (adresy, godzinypracy punktów dostępne są w harmonogramie pracy punktów).
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 783 660 200 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:npp@powiatkrasnicki.pl.
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
 
Obowiązki informacyjne prawnika
 
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, wówczas adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, obejmujących w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowychiinnych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowegoi inne.
 
 
ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA
 
Osoby uprawnionepo uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić anonimową ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Ankietę należy złożyć:
 • bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do oznakowanej skrzynki, znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub,
 • w późniejszym terminie: przesłanie listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pocztą elektroniczną na adres: npp@powiatkrasnicki.pl lub sekretariat@powiatkrasnicki.pl lub,
 • złożyć osobiście bezpośrednio do kancelarii Starostwa Powiatowego w Kraśniku, AL Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik